Trong phần trước chúng tôi đã giới thiệu về màn hình OLED I2C 0.96 inch, hướng dẫn cài đặt thư viện cần thiết, cách kiểm tra màn hình có hoạt động tốt hay không và hiển thị văn bản trên màn hình. Trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một số hiệu ứng chữ dịch chuyển trên Oled, thay đổi font chữ và vẽ hình trên màn hình OLED.

Bạn có thể tham khảo & mua linh kiện tại đây:
 1. Mạch Arduino UNO R3
 2. Màn hình Oled I2C SSD1360 0.96 inch
 3. Test board (Breadboard)
 4. Dây cắm test board
 5. Điện trở 4.7k ôm
Hiệu ứng chữ chạy

Thư viện Adafruit OLED cung cấp các phương pháp hữu ích để bạn dễ dàng cho chữ dịch chuyển.

 • startscrollright(0x00, 0x0F): chữ chạy từ trái sang phải
 • startscrollleft(0x00, 0x0F): chữ chạy từ phải sang trái
 • startscrolldiagright(0x00, 0x07): chữ chạy từ góc dưới bên trái sang góc trên bên phải
 • startscrolldiagleft(0x00, 0x07): chữ chạy từ góc dưới bên phải sang góc trên bên trái
Đoạn code sau đây thực hiện các hiệu ứng trên:

/*********
 Rui Santos
 Complete project details at https://randomnerdtutorials.com 
*********/

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels

// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

void setup() {
 Serial.begin(115200);

 if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3D for 128x64
  Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
  for(;;);
 }
 delay(2000);
 display.clearDisplay();

 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(0, 0);
 // Display static text
 display.println("Scrolling Hello");
 display.display(); 
 delay(100);
 
}

void loop() {
 // Scroll in various directions, pausing in-between:
 display.startscrollright(0x00, 0x0F);
 delay(2000);
 display.stopscroll();
 delay(1000);
 display.startscrollleft(0x00, 0x0F);
 delay(2000);
 display.stopscroll();
 delay(1000);
 display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
 delay(2000);
 display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
 delay(2000);
 display.stopscroll();
 delay(1000);
}

Video minh hoạ đoạn code trên sau khi nạp chương trình:Sử dụng các font chữ khác trên màn hình OLED

Thư viện Adafruit GFX cho phép chúng ta sử dụng một số phông chữ thay thế bên cạnh các phông chữ tích hợp. Nó cho phép bạn chọn giữa Serif, Sans và Mono. Mỗi phông chữ có sẵn in đậm, in nghiêng và ở các kích cỡ khác nhau.

Các kích thước được đặt theo phông chữ thực tế. Vì vậy, hàm setTextSize() không hoạt động với các phông chữ này. Các phông chữ có sẵn ở các kích cỡ 9, 12, 18 và 24 và cũng chứa các ký tự 7 bit (mã ASCII) (được mô tả là 7b trong tên phông chữ).

Bạn có thể chọn từ các lựa chọn phông chữ dưới đây:


FreeMono12pt7b.h FreeSansBoldOblique12pt7b.h
FreeMono18pt7b.h FreeSansBoldOblique18pt7b.h
FreeMono24pt7b.h FreeSansBoldOblique24pt7b.h
FreeMono9pt7b.h  FreeSansBoldOblique9pt7b.h
FreeMonoBold12pt7b.h FreeSansOblique12pt7b.h
FreeMonoBold18pt7b.h FreeSansOblique18pt7b.h
FreeMonoBold24pt7b.h FreeSansOblique24pt7b.h
FreeMonoBold9pt7b.h FreeSansOblique9pt7b.h
FreeMonoBoldOblique12pt7b.h FreeSerif12pt7b.h
FreeMonoBoldOblique18pt7b.h FreeSerif18pt7b.h
FreeMonoBoldOblique24pt7b.h FreeSerif24pt7b.h
FreeMonoBoldOblique9pt7b.h FreeSerif9pt7b.h
FreeMonoOblique12pt7b.h FreeSerifBold12pt7b.h
FreeMonoOblique18pt7b.h FreeSerifBold18pt7b.h
FreeMonoOblique24pt7b.h FreeSerifBold24pt7b.h
FreeMonoOblique9pt7b.h FreeSerifBold9pt7b.h
FreeSans12pt7b.h FreeSerifBoldItalic12pt7b.h
FreeSans18pt7b.h FreeSerifBoldItalic18pt7b.h
FreeSans24pt7b.h FreeSerifBoldItalic24pt7b.h
FreeSans9pt7b.h  FreeSerifBoldItalic9pt7b.h
FreeSansBold12pt7b.h FreeSerifItalic12pt7b.h
FreeSansBold18pt7b.h FreeSerifItalic18pt7b.h
FreeSansBold24pt7b.h FreeSerifItalic24pt7b.h
FreeSansBold9pt7b.h FreeSerifItalic9pt7b.h
Các font chữ hoạt động tốt hơn với màn hình OLED là kích thước 9 và 12 điểm.

Bây giờ, màn hình của bạn hiện chữ “Hello, world!” với font FreeSerifVẽ hình trong màn hình OLED


Thư viện Adafruit OLED cung cấp các hàm hữu ích để vẽ pixel, bạn hãy xem các cách sử dụng các hàm đó dưới đây để có một cái nhìn tổng quan về phương thức hoạt động.

Vẽ một điểm ảnh.Để vẽ một điểm ảnh trong màn hình OLED, bạn có thể sử dụng hàm drawPixel(x, y, color) trong đó x, y là toạ độ xuất hiện điểm ảnh và color là màu. Ví dụ:


display.drawPixel(64, 32, WHITE);
Vẽ một hình chữ nhậtHàm drawRect(x, y, width, height, color) cung cấp một cách dễ dàng để vẽ một hình chữ nhật. Tọa độ (x, y) chỉ góc trên cùng bên trái của hình chữ nhật. Sau đó, bạn cần chỉ định chiều rộng, chiều cao và màu sắc:


display.drawRect(10, 10, 50, 30, WHITE);
Bạn có thể dùng hàm fillRect(x, y, width, height, color) để vẽ và tô tất cả các điểm ảnh trong hình chữ nhật.HÀm cày các thông số tương tự hàm drawRect().Thư viện cũng cung cấp các hàm để hiển thị hình chữ nhật với các góc được bo tròn tròn:  drawRoundRect() và fillRoundRect().  Các hàm này có thông số tương tự các hàm trên cộng với thông số góc bo tròn. Ví dụ:

display.drawRoundRect(10, 10, 30, 50, 2, WHITE);

Hoặc to tất cả các điểm ảnh trong nó:


Vẽ hình tròn


Để vẽ một vòng tròn, sử dụng hàm drawCircle(x, y, radius, color). Các tọa độ (x, y) chỉ ra tâm của vòng tròn. Bạn cũng chỉnh bán kính như một đối số. Ví dụ:

display.drawCircle(64, 32, 10, WHITE);
Và bạn cũng có thể vẽ một hình tròn và tô đầy điểm ảnh trong nó với hàm fillCircle()


Vẽ một hình tam giác

Sử dụng hàm drawTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, color) để xây dựng một tam giác. Trong đó các thông số x, y lần lượt là toạ độ của các góc tam giác, và color là màu của nó.

display.drawTriangle(10, 10, 55, 20, 5, 40, WHITE);
Sử dụng hàm fillTriangle() để vẽ một hình tam giác tô đầy các điểm ảnh trong nó.

display.fillTriangle(10, 10, 55, 20, 5, 40, WHITE);

Âm bản

Thư viện cung cấp một hàm bổ sung mà bạn có thể sử dụng với hình ảnh hoặc văn bản: hàm invertDisplay(). Chọn true để làm đối số để đảo ngược màu sắc của màn hình hoặc false để lấy lại màu sắc ban đầu.

Nếu bạn gọi hàm sau sau khi xác định hình tam giác:
display.invertDisplay(true);
Bạn sẽ thấy được một hình tam giác ngược màu như sau:


Tổng hợp code vẽ hình

Nạp đoạn code mẫu dưới đây, nó sẽ hiển thị từng đoạn code mà chúng ta đã đề cập phía trên và vẽ tất cả các hình của nó.

 /*********
 Rui Santos
 Complete project details at https://randomnerdtutorials.com 
*********/

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64

// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

void setup() {
 Serial.begin(115200);

 if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
  Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
  for(;;);
 }
 delay(2000); // Pause for 2 seconds

 // Clear the buffer
 display.clearDisplay();

 // Draw a single pixel in white
 display.drawPixel(64, 32, WHITE);
 display.display();
 delay(3000);

 // Draw line
 display.clearDisplay();
 display.drawLine(0, 0, 127, 20, WHITE);
 display.display();
 delay(3000);
 
 // Draw rectangle
 display.clearDisplay();
 display.drawRect(30, 10, 50, 30, WHITE);
 display.display();
 delay(3000);
 // Fill rectangle
 display.fillRect(30, 10, 50, 30, WHITE);
 display.display();
 delay(3000);

 // Draw round rectangle
 display.clearDisplay();
 display.drawRoundRect(10, 10, 30, 50, 2, WHITE);
 display.display();
 delay(3000);
 // Fill round rectangle
 display.clearDisplay();
 display.fillRoundRect(10, 10, 30, 50, 2, WHITE);
 display.display();
 delay(3000);
 
 // Draw circle
 display.clearDisplay();
 display.drawCircle(64, 32, 10, WHITE);
 display.display();
 delay(3000);
 // Fill circle
 display.fillCircle(64, 32, 10, WHITE);
 display.display();
 delay(3000);
 
 // Draw triangle
 display.clearDisplay();
 display.drawTriangle(10, 10, 55, 20, 5, 40, WHITE);
 display.display();
 delay(3000);
 // Fill triangle
 display.fillTriangle(10, 10, 55, 20, 5, 40, WHITE);
 display.display();
 delay(3000);

 // Invert and restore display, pausing in-between
 display.invertDisplay(true);
 delay(3000);
 display.invertDisplay(false);
 delay(3000);
}

void loop() {
 
}

Theo dõi chúng tôi qua kênh Facebook hoặc Twitter.

Post a Comment

Previous Post Next Post