FastLED Web Assembly (WASM) Demo

Một số bản Demo của FastLED được biên dịch cho Web Assembly và hiện đang chạy trong trình duyệt bằng đèn LED ảo.

Sử dụng nó để mô phỏng / thử nghiệm và trình diễn các dự án FastLED.

Để xem vui lòng click lần lượt vào các phần Demos: "Reel100", "Pride2015", "TwinkleFox", "Fire2012", "Pacifica" bên dưới:

Post a Comment